Skip to main content

Ordinær revisjon

Ordinær revisjon er hva som ligger til grunn for å kunne avgi «Uavhengig revisors beretning», revisjonsberetningen, til årsregnskapet, tilhørende noter, styrets årsberetning og registrering og dokumentasjon selskapets regnskapsopplysninger.

Vårt arbeid er kontroll av et utvalg av regnskapet. Hva som kontrolleres avgjøres av vår forståelse av selskapets virksomhet, og vår analyse av regnskap og risikoområder. Vi vil bruke en kombinasjon av analytiske kontrollhandlinger og stikkprøvekontroller, samt gjennomgang av relevante styringssystemer, for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for at regnskapet er uten vesentlige feil.