Skip to main content

Begrenset revisjon

Det finnes alternativer til full revisjon som kanskje passer bedre for ditt selskap, dersom du kommer inn under reglene for frivillig revisjon:

Revisjon av spesifikke elementer
Dette medfører full revisjon, men kun av deler av regnskapet. Det kan eksempelvis kreves av bank, leverandør, Skattefunn, passive aksjeeiere m.v.

I slike tilfeller utføres revisjonen etter nærmere avtale og begrenser seg til nærmere angitte deler av regnskapet. Vi vil utarbeide en bekreftelse/uttalelse som konkret angir hva som er gjort, og konklusjonen av vårt arbeid. Konklusjonen avgis med «betryggende høy, men ikke absolutt grad av sikkerhet,» for de deler av regnskapet som omfattes.

Forenklet revisorkontroll

Vi vil analysere hele eller deler av regnskapet. Dette kan være ønskelig dersom eksterne aktører ønsker et ekstra kvalitetsstempel fra uavhengig part. Revisjonen vil utføres etter nærmere avtale og formål, og vi avgir en bekreftelse/uttalelse med «moderat grad av sikkerhet for den avtale kontrollhandling».

Felles for de ovennevnte handlinger er at de gir en lavere grad av sikkerhet ift til full revisjon som skal gi ”betryggende høy, men ikke absolutt grad av sikkerhet” på hele regnskapet, men som likevel tjener det formål de er ment å tjene, herunder også hensyntatt presisjonsnivå.

Som i næringslivet for øvrig vil prising av de tjenester som leveres stå i samsvar med det arbeide som utføres, hvilket innebærer at bekreftelser / uttalelser av mindre deler av regnskapet / med mindre presisjon, også innebærer lavere pris.

Det er likevel grunn til å gjøre vurderinger av om besparelsen i slike tilfeller er stor nok til å velge bort revisjon. En revisjonsberetning tilfører en troverdighet til regnskapet som er av stor verdi når andre parter skal vurdere det.